ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τίτλο προγράμματος
 • Θεματικό πεδίο
 • Συνολική διάρκεια
 • Μέθοδο υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης
 • Σκοπό
 • Εκπαιδευτικοί στόχοι
 • Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών
 • Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων
 • Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Συνεργαζόμενοι φορείς (εφόσον υπάρχουν)